Second opinion på detaljplaneunderlag

I samband med att kommuner detaljplanerar områden intill befintliga bostadsområden är det inte helt ovanligt att intressekonflikter uppstår. För befintliga boende och kringliggande natur- och vattenområden kan nya bostäder innebära negativa effekter, bl.a. förlorade områden för närrekreation, ökade störningar, försvårad dagvattenhantering, ökade föroreningar samt påverkan på biologisk mångfald. Greensway gjorde på uppdrag av en villaförening en granskning av kommunens underlagsutredning av den pågående detaljplaneringen. Vi gick igenom i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n), naturvärdesinventeringen (NVI:n), dagvattenutredningen och den geotekniska utredningen med dess olika beräkningar. Villaföreningen ville ha vår hjälp med att bedömma om underlaget uppfyllde förväntade krav enligt miljöbalken och om inte att vi skulle peka på saker de kunde gå vidare med.