Restaurering av våtmarker

Många svenska våtmarker har genom tiderna dikats för slåtter eller ökad skogsproduktion, vilket påverkar den naturliga hydrologin och därmed naturvärden. Länsstyrelsen i Norrbottens län planerar att utföra restaurering av våtmarker för att återskapa en naturlig hydrologisk funktion i landskapet. Återställningen kan göras genom igenläggning och pluggning av diken.

Greensway fick i uppdrag att ta fram åtgärder för igenläggning av diken på fyra utpekade våtmarksområden. Vid fältinventeringar tog vi fram förslag på igenläggning av diken utifrån hänsyn till naturvärden, kallkällor och bärighet. Baserat på fältbesökets resultat planerades strategier för igenläggning. Vi undersökte förutsättningarna för restaurering och areal våtmark som kan återställas genom GIS-analyser som visar på konsekvenser på hydrologin av de olika strategierna. Flödesanalyser och avrinningsberäkningar gjordes för att visa om vattnet kommer att hitta nya rinnvägar och om det blir någon skillnad gällande avrinningsområden.  Dessutom bedömde vi om restaureringen skulle ha någon påverkan på omkringliggande skogsmark.