Skogliga framtidsanalyser

Under hösten 2018 startades ett två årigt samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Dalarna, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) kring grön infrasturktur i Gåsbergets värdetrakt. Som en del i projektet har vi på Greensway arbetat med att ta fram skogliga framtidsanalyser. Vi har ansvarat för att ta fram habitatmodeller och brukningsscenarier för området som sedan SLU ska använda för skogliga framskrivningar i programet Heurek. Genom att vi arrangerat workshops har grunden till  habitatmodellerna och brukningsscenarierna formats tillsammans med projektgruppen. Samverkan är utvecklande!