NVI och Skogsbruksplan

När markägare ansöker om att få bygga sommarstugor eller liknande på sin mark kräver kommunen ofta ett tillhörande beslutsunderlag inför besked om planläggning. Ett bra underlag kan vara en standardiserad naturvärdesinventering (NVI, SS 199000:2014) som undersöker förekomst av naturvärden i det aktuella området. Vi anlitades av en markägare i Östhammars kommun att ta fram ett underlag som skulle användas i beslutet om planläggningen av ett sommarstugeområde på kundens markinnehav. Underlaget skulle förutom den standardiserade NVIn även innehålla hänsynsförslag och bedömningar av de fågelvärden som skulle kunna finnas i området. Markägaren var också intresserad av att möjligen revidera sin skogsbruksplan genom att klassa om sin skogsmark till betesmark och bad oss därför att också undersöka områdets lämplighet för betesmarksrestaurering.