Utvärdering av kampanjens effekt

I början av 2017 lanserade Skogsstyrelsen rådgivningskampanjen ”Bra produktion – skog med variation”. Syfte är att förmedla kunskap om skogsbruksåtgärder som kan användas för att skapa ett mer varierat skogsbruk samt att ett varierat skogsbruk är något som på sikt kan skapa bättre förutsättningar för att klara av klimatförändringar, stå emot olika sorters skador samt stärka och bevara den biologiska mångfalden. Sommaren 2018 var kampanjen halvvägs. Greensways fick i uppgift att under hösten 2018 göra en utvärdering av den pågående kampanjen för att reda ut vilka effekter kampanjen haft på deltagarna samt reda ut relevansen av kampanjens innehåll för framtida deltagare. Underlaget för utvärderingen samlades in genom både webb-enkäter och telefonintervjuer som sammanställdes, analyserades och presenterades i en rapport samt på Skogsstyrelsens rådgivningskonferens.