Utvärdera restaurering av våtmarker

Det utförs idag många våtmarksrestaureringar i Sverige och globalt. Dessa görs både för att gynna ekosystemtjänster som vattenreglering och vattenkvalité, men även för att gynna den biologiska mångfalden.  För att avgöra vilken typ av restaurering som fungerar bäst behövs storskaliga och långsiktiga utvärderingar. I Sverige är restaureringen ofta gjord i fågelsjöar, antalet frivilliga rapporter av fågelobservationer på t.ex. Artportalen är enormt. Tomas Pärt och Debora Arlt som är forskare vid SLU använder dessa observationer för att utvärdera vilken effekt restaurering av våtmarker har haft för fågelsamhällena på lång sikt.

Alejandro Ruete här på Greensway är expert på att analysera data insamlad genom frivilligrapportering. Inom projektet har han utvecklat nya statistiska redskap för att använda den stora mängden öppna data på ett vetenskapligt tillförlitligt sätt. Det görs genom Baysianska statiska metoder. För att kunna avgöra när en förekomst faktiskt innebär att arten använder platsen som ett habitat behöver även ekologiskt kriterier vägas in. Projektet har hittills både resulterat i vetenskapliga publikationer samt ett nytt R-paket som hjälp vid bedömning och hantering av frivillig-data.