Greensway har under de senaste månaderna hjälpt Skogsstyrelsen med att utvärdera deras kampanj för ökad variation i skogsbruket. Med enkätstudier och djupare intervjuer har vi tagit reda på vilka resultat man kan se så här långt, men också hur relevant kampanjen känns för de som ännu inte känner till den.

Skogsstyrelsen har sedan början på 2017 drivit kampanjen ”Bra produktion – skog med variation”. Syftet med kampanjen är att förmedla kunskap om varför det kan vara bra att variera skogsbrukandet samt hur man kan göra det. Med webbkurser och skogsträffar i fält och inomhus har intresserade fått ta del av kampanjens budskap och information. Både skogsägare och skogliga tjänstemän har deltagit. Efter kampanjen pågått i ett och ett halvt år ville Skogsstyrelsen undersöka effekterna av kampanjen, hur har den tagits emot av deltagarna?

Greensway fick i uppdrag att utvärdera hur de som deltagit förändrat sin syn och agerande om variationsrikt skogsbruk. I uppdraget ingick också att undersöka hur angelägen och relevant kampanjen kändes för skogsägare och tjänstemän som inte varken deltagit eller hört talas om kampanjen. Vi använde oss av en enkätstudie till de som hade deltagit och valde att intervjua de som inte hade deltagit i kampanjen.

Våra resultat visar att det finns en generellt positiv grundsyn till att variera sitt skogsbruk. Kampanjen visade sig ha stärkt fram för allt skogsägares kunskap och lett till att de i större utsträckning valde att använda alternativa skogsbruksmetoder. För tjänstemännen är effekterna inte lika tydliga, vare sig när det gäller kunskap eller ändrat agerande. Vi kan även se att det största hindret till att variera skogsbruket är risken för sämre ekonomi, det tycker både deltagare och de som vi intervjuade

Många nämner de klimatförändringar som sker som en drivkraft, att sprida riskerna är något som inte minst skogsägarna har i tankarna när de planerar sitt skogsbruk. Ofta blir det ändå inte så. En anledning till att många tvekar är att det finns en brist på praktisk kunskap av metoderna. Det känns osäkert att prova och i kombination med oro för sämre ekonomi väljer många att använda konventionella metoder.