Greensway kommer under 2017 att utveckla sitt samarbete med Bergvik Skog. Samarbetet omfattar bland annat en uppföljning av lämnade hänsyn i samband med slutavverkning för att säkerställa att certifieringskrav och målbilder efterföljs. Uppföljningen utförs i ett stickprov av trakter över hela Bergviks innehav. En annan del av samarbetet omfattar en uppföljning av kvaliteten på Bergvik Skogs frivilliga avsättningaroch är en del i företagets miljömålsuppföljning.

I början av juni kommer också Greensway tillsammans med Simon Kärvemo, ekolog vid Uppsala Universitet, att inleda ett exjobbsprojekt, delvis finansierat av Bergvik Skog, där gölgrodor i norduppland ska sändarmärkas för att se hur de sprider sig mellan gölar och övervintringsplatser. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att se hur grodorna utnyttjar de spridningskorridorer som Greensway identifierat i tidigare landskapsanalyser. De identifierade spridningskorridorerna har använts för att utveckla specifika hänsyn vid skogliga åtgärder i områden med hög förekomst av gölgrodor. I projektet har förutom Bergvik Skog även Länsstyrelsen i Uppsala län, Skogsstyrelsen och BillerudKorsnäs ingått

Vi är mycket glada att kunna utveckla samarbetet med Bergvik Skog och få möjlighet att samarbeta både i det mer rutinmässiga uppföljningsarbetet liksom FoU-projekt för att utveckla nya och mer artanpassade hänsyn för framtiden, säger Greensways VD Olof Widenfalk.

Spridningsstudien av gölgroda som också delfinansierats med stipendiemedel från Uppsala universitet beräknas publiceras under våren 2018.