Under november kommer Greensway att kartlägga skötselbehovet av Stockholms jätteekar på uppdrag av Miljöförvaltningen vid Stockholms stad. Uppdraget innebär såväl fältinventering som fjärranalys och en trendanalys av hur det går för ekar och ekområden. Dessutom ska en kartläggning av lämpliga områden för nyrekrytering göras.

Många av de stora ekarna runt Stockholm växte till sig när landskapet var mer öppet, som en följd av både betande djur och hävd. De fristående ekarna kunde breda ut sina kronor och fick därför mycket av sin grova och spärrgreniga karaktär. De solexponerade ekarna är hem för en stor mängd insekter, lavar och mossor. Inte minst mulmen – den lösa massa av nedbruten ved som finn i ekens håligheter – är livsmiljö för flera sällsynta skalbaggar. I takt med att bete och hävd upphörde har många av ekmiljöerna kommit att växa igen och göra att ekarna nu står betydligt skuggigare och att uppväxande träden ibland till och med kan skada de gamla ekarna.

När de stora ekarna blir färre och står betydligt skuggigare försämras villkoren avsevärt för många av de arter som lever på ekarna. För långt mellan områden med lämpliga ekar ör också att arterna som behöver dem inte klarar av att hitta nya ekar att bosätta sig i. Därför är en viktig naturvårdsåtgärd att öppna upp runt de stora ekarna för att återigen släppa in solljus och förbättra mikroklimatet runt träden. Samt att se till att en ständig återväxt av nya jätteekar är möjlig på sikt.

Projektet kommer att avrapporteras i december.