Hur optimeras naturvården i Skogsstyrelsens Biotopskydd och Naturvårdsavtal? För att få reda på det har Skogsstyrelsen startat ett stort rikstäckande projekt, en del av det nationella regeringsuppdraget som Skogsstyrelsen gavs under slutet av 2017.

Vi på Greensway har fått uppdraget att inventera områden under biotopskydd eller naturvårdsavtal i Västerbotten. I fält bedömer och beskriver vi nuvarande status samt ger förslag på lämplig skötsel för att nå bästa möjliga miljönytta även i framtiden. Miljöerna vi besöker är varierade och det ger att våra skötselförslag är av olika karaktär. Förslagen till skötsel utgår dels från enskilda strukturer medan andra förslag är på beståndsnivå. Friställning av trädgrupper, röjning och ringbarkning av träd, naturvårdsbränning eller bränningsliknande åtgärder är några av förslagen vi ger.

Av Greensways medarbetare är det Måns, Maria och Eva som arbetar med projektet och det är Umeå distrikt inom Skogsstyrelsen som är vår uppdragsgivare. Just nu arbetar vi för fullt med inventeringarna och vi räknar med att projektet fortsätter en bit in på hösten.