Skogsindustrierna ordnade under onsdagen ett seminarium kring förslaget om ett nationellt skogsprogram med titeln Vad ska vi med skogen till – ger ett nationellt skogsprogram alla svar? I panelen deltog landsbygdsminister Eskil Erlandsson samt representanter för Svenskt friluftsliv, Skogsindustrierna, LRF-skogsägarna och WWF.

Landsbygdsministern och paneldeltagarna redogjorde för sin syn på det nya skogsprogrammet. Bland annat lyfte man fram betydelsen av en bred representation av intressegrupper inom programmet. WWF menade bland annat att det är viktigt med en balans mellan miljörörelsen och industrin inom programmet. Man tyckte också att det vore önskvärt att ett beslut förankras över blockgränserna för att garantera att skogsprogrammet genomförs oavsett valutgången i september.

Två nyckelord som utkristalliserades under diskussionen var helhetssyn och dialog. Till skillnad från tidigare satsningar på skogen ska man här ta ett helhetsgrepp, inte titta på miljö, rekreation och produktion för sig utan hitta sammanvägda lösningar. I jämförelse med Skogsstyrelsens nyligen genomförda Dialogprojekt poängterades det också att det nationella skogsprogrammet ska gå ett steg längre och väga samman fler aspekter av skogens värden. Det ska också kunna verka på ett högre plan och ligga till grund för att förändra politiken.

Naturskyddsföreningen höll en hög profil under publikfrågorna. Föreningen menar att det absolut viktigaste för den svenska skogen, och framförallt då den biologiska mångfalden, är en ny skogsvårdslagstiftning. I dagsläget verkar man dock inte vara helt avvisande till ett skogsprogram, givet en skarpare skogsvårdslag.

För mig personligen rätade seminariet ut ett och annat frågetecken jag haft kring det nationella skogsprogrammet. Dock tycker jag att man på många punkter var ganska försiktiga när det gäller vilken utveckling vi kan tänka oss i den svenska skogen. Få diskussioner kring hur olika nya produkter kommer att kräva skoglig råvara och hur vi skulle kunna förändra våra skötselsystem för att möta detta. Få visionära tankar kring att hitta alternativa skötselsystem för att i en framtid med ökat och förändrat tryck på skoglig råvara stärka den biologiska mångfalden – och hur vi kan hitta kostnadseffektiva sätt att kombinera alla dessa olika nyttor och värden. Här hoppas jag verkligen att man i arbetet med ett nationellt skogsprogram vill mer än det man lyfte fram under onsdagens seminarium.

Ska vi besvara frågan om vad vi ska ha den svenska skogen till, bör man ta ut svängarna ordentligt, både vad gäller miljöhänsyn, rekreation och produktion, för att fånga in alla de möjligheter som en framtid med teknisk utveckling och förändrad efterfrågan innebär, både i Sverige och internationellt. Då kan ett nationellt skogsprogram åstadkomma en hel del för att skapa rikare skogar, ur vilket perspektiv man än väljer att se det.

Olof Widenfalk

Delägare Greensway