GIS-verktyg för effektivare naturvård

Greensway fick i uppdrag av Stockholms stad att i en förstudie tillsammans med IT-företaget Agima utreda möjligheterna för ett digitalt verktyg som samordnar och prioriterar skötseln av tätortsnära natur på ett tydligt och överskådligt sätt. Med verktyget ska också beslutsfattare och utförare få möjlighet att enkelt och tydligt kommunicera med varandra för att kunna göra största möjliga nytta för naturvården.

Intervjuer med nyckelpersoner tillsammans med flera workshops gav en detaljerad bild av verkligheten som de olika ansvariga möter. Med GIS-material och tillgänglig ekologisk kunskap skapades sedan ett underlag för prioritering och planering av skötselåtgärder. Utifrån underlaget skapades en GIS-prototyp som kan integrerades med stadens befintliga planeringsverktyg, denna testas i stadsdelen Skärholmen.

Förstudien omfattade också ett beslutsstöd för att hantera ekologiska förstärkningsåtgärder, som exempelvis ekologisk kompensation. Både skötselverktyget och beslutstödet för förstärkningsåtgärder är föreslagna att utvecklas till fullt implementerbara verktyg i ett genomförandeprojekt, som planeras att kunna genomföras under 2019 och 2020.