Projektbeskrivning

Planeringsverktyg för gölgroda

Gölgrodan har en mycket begränsad utbredning i Sverige – förutom en mindre population i Östergötland är arten begränsad till Hållnäshalvön samt ett antal öar vid norra Upplandskusten. Som en uppföljning på sommarens inventeringar av potentiella spridningsvägar för gölgrodan arbetar nu Greensway med att ta fram ett planeringsverktyg för hänsyn till gölgrodan i samband med skogliga åtgärder.

Projektet utförs på uppdrag av BillerudKorsnäs och Bergvik Skog samt i samarbete med länsstyrelsen i Uppsala län samt Skogsstyrelsen. Uppdraget inkluderar några olika moment, där det första utgörs av en kunskapssammanställning av centrala parametrar för klassificering av lämpliga miljöer baserat på vetenskaplig litteratur. Därefter utförs en klassning av lämpliga spridningsvägar alternativt spridningshinder i hela det aktuella området. Uppdraget omfattar även en konnektivitetsanalys baserad på dagens förekomster av gölgroda, där extra viktiga gölar och spridningsvägar identifieras. Dessa analyser mynnar tillsammans ut i en instruktion med vars hjälp planläggare redan på kontoret ska kunna bedöma om föryngrings- och skogsvårdsåtgärder bör anpassas för att gynna gölgrodan.