Projektbeskrivning

Restaurering

Många tallbestånd som idag är avverkningsmogna innehåller delar som håller höga naturvärden. Det enda sättet att bevara dessa värden idag är att avsätta bestånden i form av exempelvis nyckelbiotoper – En åtgärd som förhindrar alla former av avverkning, även om naturvärdena inte riktigt uppnår avsättningskriterierna. Här utvecklar vi ett mellanting, metoder för att stärka och bevara naturvärden men samtidigt möjliggöra för ett virkesuttag. Arbetet med att utveckla åtgärder för naturhänsyn i gammal tallskog görs i samarbete med Skogforsk, Stora Enso och Bergvik skog.