Projektbeskrivning

Snytbaggeutredning

Snytbaggen (Hylobius abietis) orsakar skador på unga barrträdsplantor genom att gnaga av deras bark, vilket medför stora kostnader för svenskt skogsbruk. Skador orsakade av snytbagge bekämpas idag både med kemiska bekämpningsmedel och mekaniska skydd. På uppdrag av Kemikalieinspektionen har Greensway under hösten 2016 utrett och sammanställt de metoder som idag används för bekämpning av snytbagge i svensk skogsindustri – deras omfattning samt för- och nackdelar. Det gäller kemisk bekämpning, mekaniska skydd och olika typer av skötselanpassningar – markberedning, hyggesvila, större plantor m.m. Utredningen omfattade också prognoser och beräkningar av kostnader för de olika åtgärderna.