Projektbeskrivning

STIG-inventering

Under sommaren 2015 har Greensway bistått Skogforsk med att samla in data från över 30 hyggen, spridda från Lycksele i norr till Uppsala i söder. Alla körvägar som skogsmaskinerna har använt har loggats och varje körspår som haft blottlagd mineraljord och varit djupare än 1 dm och längre än 1 m har noterats, tillsammans med ytterligare ett antal variabler. Informationen från denna ambitiösa inventering ska sedan användas inom Skogforsks STIG-projekt (Skoglig Terrängplanering i GIS) där målet är att skapa verktyg för att minska körskadorna på marken, förkorta transportavstånden, förbättra arbetsmiljön för maskinförare, samt att effektivisera planering och drivning vid skogliga åtgärder.