Uppföljning av miljöhänsyn

Hur bra miljöhänsynen är på vanliga hyggen har stor betydelse för de svenska skogsbolagens miljöarbete. Därför gör Bergvik Skog årligen uppföljningar för att säkerställa kvaliteten på den miljöhänsyn som deras avverkningslag tar i det vardagliga skogsbruket. 2017 fick Greensway ansvaret att utföra dessa. Syftet är att se hur väl de uppfyller de krav och mål som de själva ålagt sig genom att vara certifierade inom FSC. För att kontrollera det genomförs inventeringar på trakter avverkade under det senaste året, utvalda genom ett slumpmässigt urval. Data om hänsyn samlas in i fält för att sedan föras in i en databas för jämförelse med andra år.

De hänsynskrävande områdena och objekten bedöms och granskas individuellt efter en väl utarbetad bedömningsgrund. Allt från bäcköverfarter, hänsynskrävande biotoper, sociala värden, kultur- och fornlämningar samt högstubbar med mer bedöms och noteras. För att få förbättrat resultat genomförs inventeringen före och efter avverkningen genomförs. Vid första besöket noteras de hänsynskrävande naturvärdena för att vid återbesöket enkelt kunna se om de är kvar i bra skick.

Arbetet utfördes från maj till november. Resultatet från analysen sammanställdes i en rapport som presenterades på Bergvik Skogs årliga hänsynsuppföljningsmöte i december.