Projektbeskrivning

Vitryggig hackspett

Vitryggig hackspett är idag föremål för stora naturvårdsåtgärder i Sverige eftersom endast ett fåtal häckande par finns kvar i landet. Bergvik Skog (och flera andra skogsägare) avsätter stora arealer lövrik skog i artens kärnområde, för att öka dess möjligheter att fortleva. Eftersom dagens landskap är långt ifrån optimala för vitryggen, den kräver stora arealer med lövdominerad äldre skog, är det viktigt att de avsättningar som görs fördelas så att de gör störst nytta. Att identifiera områden som har förutsättningar att utveckla rätt egenskaper för arten har varit målet med det projekt som Greensway utfört på uppdrag åt Bergvik Skog. Analyserna genomfördes i ArcGIS (spatial analyst) med en kombination av bolagets egen lövkarteringsdata och ålder, samt tillgänglig information för kringliggande skogsmark.