Nytt år, nya projekt och nya utmaningar. Det är omöjligt att veta exakt hur det kommande året ska utvecklas. Något vi säkert kan säga om Grensways utveckling under 2020 är att mycket kommer att hända, inte minst när det gäller vår digitala utveckling och våra uppskattade utbildningar. Jag lovar att under året uppdatera informationen om allt som händer på Greensway mer regelbundet än vad som gjorts tidigare – Både på hemsidan i allmänhet men också genom ett mer personligt perspektiv här på bloggen.

I skogsbrukets arbete med naturhänsyn erbjuder ny kunskap, data och analyser bättre möjligheter att med bättre precision identifiera värdefulla skogar. Här kommer vi att fortsätta utvecklingen tillsammans med flera kunder. Naturvärdesbedömningar i fält och bedömarens kompetens kommer aldrig att kunna ersättas, men bättre digitala verktyg och underlag kommer definitivt att öka förutsättningarna för ett bra naturvårdsarbete. Här tror jag det är viktigt för både skogsbruket och exempelvis FSC att hänga med i den nya utvecklingen.

Greensway har under de senaste åren ökat sin verksamhet inom stadsutveckling. Och behovet av att väga samman och optimera olika behov och ekosystemtjänster är större än någonsin i våra växande storstäder. Vårt arbete med att ta fram en handlingsplan för biologisk mångfald för Stockholms stad, i samarbete med Miljöförvaltningens ekologer, har varit ett mycket intressant, utmanande och roligt projekt under 2019, och inte minst ett viktigt projekt för Stadens hållbara utveckling. Precis som när det gäller skogsbruket ser vi stor potential i att utveckla digitala verktyg, kunskapsunderlag och beslutsstöd. Under 2020 kommer bland annat Stockholms stad att starta ett genomförandeprojekt för det digitala prioriteringsstöd för naturvårdande skötsel där vi varit med och tagit fram en prototyp.

Utbildning och kunskap är nyckelord för ett bra miljöarbete och en hållbar utveckling. Som vi skrivit om tidigare här på hemsidan så växer vår utbildningsverksamhet stadigt. Och det känns kul att ha såväl köpsågverk och skogsbolag runt om i vårt land liksom parkingenjörerna i vår huvudstad på kundlistan för våra utbildningar. Det visar också en styrka och bredd i vår ekologiska kompetens.

Den starka forskningsanknytningen har varit ett viktigt fundament för Greensways verksamhet alltsedan starten. Vi har under de senaste åren deltagit i och drivit flera forskningsprojekt tillsammans med framförallt SLU, men också Uppsala universitet och Skogforsk. Bland annat har Lina Widenfalk, Greensways vice VD, varit deltidsledig för att leda ett forskningsprojekt kring ekologisk kompensation på SLU med pengar från Naturvårdsverket. Lina har också i sin forskning jobbat med flera projekt inom skoglig naturvård, bland annat kring den klassiska frågan om att avsätta få stora eller flera små områden, liksom ett projekt kring att anpassa naturvården till kommande klimatförändring. Greensways analyschef Alejandro Ruete har sedan länge många uppdrag i forskningsprojekt på SLU. Framförallt utvecklar han där metoder för att utifrån opportunistiska data förutsäga populationstrender. Ett arbete som kommer att utvecklas vidare i Greensways analysteam under 2020. Den vetenskapliga förankringen innebär att vi kan erbjuda våra kunder den senaste kunskapen och utvecklingen, och den är förstås också en kvalitetsstämpel på vår verksamhet och vårt varumärke.

Det kommer kort sagt att hända mycket på Greensway under 2020. Häng med!

 

Olof Widenfalk, VD